Gereglementeerde informatie, Leuven, 27 augustus 2021 (17.40 CEST)

KBC Ancora sluit boekjaar 2020/2021 af met een winst van 529,7 miljoen euro, waarvan 18,0 miljoen euro recurrente winst.

KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2020/2021 een winst van 529,7 miljoen euro, hetzij 6,76 euro per aandeel, tegenover een winst van 60,8 miljoen euro in het voorgaande boekjaar. Het resultaat werd in erg belangrijke mate bepaald door de terugname van de resterende waardeverminderingen op de participatie in KBC Groep (511,7 miljoen euro). Het recurrent resultaat van het afgelopen boekjaar (18,0 miljoen euro) werd enerzijds bepaald door de opbrengst uit het dividend uit de participatie in KBC Groep (34,1 miljoen euro) en anderzijds door de werkingskosten (2,4 miljoen euro) en de interestlasten (13,8 miljoen euro).         
Het resultaat van het laatste halfjaar van het boekjaar bedroeg 537,8 miljoen euro, hetzij 6,87 euro per aandeel. Het recurrent resultaat van het laatste halfjaar van het boekjaar bedroeg 26,0 miljoen euro.

KBC Ancora keerde op 10 juni 2021 een interim-dividend uit van 0,20 euro bruto per aandeel en zal, zoals aangekondigd, geen slotdividend uitkeren.

De Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutaire bestuurder van KBC Ancora NV, deelt de jaarcijfers voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021 mee onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van KBC Ancora op 29 oktober 2021.

Verkorte financiële overzichten en toelichting1

Resultaten over het boekjaar

 Boekjaar
totaal
(in 000 euro)
2020/2021

p.a.
(in euro)

Boekjaar

totaal
(in 000 euro)

2019/2020

p.a.
(in euro)

Opbrengsten545.8876,9777.5610,99
Bedrijfsopbrengsten530,00450,00
Recurrente financiële opbrengsten
Dividenden uit financiële vaste activa
34.1070,4477.5160,99
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Terugname waardeverminderingen
511.7266,5400,00
Kosten16.2040,2116.7130,21
Bedrijfskosten2.3860,032.2430,03
Financiële kosten13.8180,1814.4700,18
Resultaat na belastingen529.6826,7660.8480,78
Aantal aandelen uitgegeven* 78.301.314 78.301.314

* Er zijn geen instrumenten die tot verwatering kunnen leiden.

KBC Ancora realiseerde over boekjaar 2020/2021 een winst van 529,7 miljoen euro, ten opzichte van een winst van 60,8 miljoen euro in het voorgaande boekjaar. Het recurrent resultaat van afgelopen boekjaar bedroeg 18,0 miljoen euro.

De opbrengsten (545,9 miljoen euro) bestonden in hoofdzaak uit een niet-recurrente opbrengst ten gevolge van de terugname van de resterende waardeverminderingen op de participatie in KBC Groep (511,7 miljoen euro) en een (recurrente) opbrengst uit het dividend op de participatie in KBC Groep (34,1 miljoen euro). De kosten (16,2 miljoen euro) werden in hoofdzaak bepaald door de gebruikelijke werkingskosten (2,4 miljoen euro) en interestlasten (13,8 miljoen euro).

Ontwikkelingen over de laatste 6 maanden van boekjaar 2020/2021

Participatie in KBC Groep, netto-schuldpositie en intrinsieke waarde

KBC Ancora kocht, noch verkocht KBC Groep-aandelen in de tweede helft van het boekjaar en bezit 77.516.380 KBC Groep-aandelen.

De intrinsieke waarde van een KBC Ancora-aandeel komt overeen met 0,99-maal de koers van het KBC Groep-aandeel, verminderd met de netto-schuld2 per aandeel. Op 30 juni 2021 bedroeg de netto-schuldpositie van KBC Ancora 3,58 euro per aandeel.

Op basis van de beurskoers van het KBC Groep-aandeel op 30 juni 2021 (64,30 euro) bedroeg de intrinsieke waarde van een KBC Ancora-aandeel 60,08 euro en noteerde het KBC Ancora-aandeel (35,98 euro) met een discount van 40,1% ten opzichte van de intrinsieke waarde.

Onderstaande grafieken schetsen de evolutie van de beurskoersen van KBC Groep en KBC Ancora en de discount van het KBC Ancora-aandeel ten opzichte van haar intrinsieke waarde.

Evolutie beurskoers KBC Groep en KBC Ancora
(juli 2020 – juni 2021)
Evolutie discount van het KBC Ancora-aandeel ten opzichte van haar intrinsieke waarde (juli 2020 – juni 2021)
  

Resultaat van de laatste jaarhelft van boekjaar 2020/2021

 2H boekjaar
totaal
(in 000 euro)
2020/2021

p.a.
(in euro)

2H boekjaar

totaal
(in 000 euro)

2019/2020

p.a.
(in euro)

Opbrengsten545.8536,97180,00
Bedrijfsopbrengsten200,00180,00
Recurrente financiële opbrengsten
Dividenden uit financiële vaste activa
34.1070,4400,00
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Terugname waardeverminderingen
511.7266,5400,00
Kosten8.0900,108.2630,11
Bedrijfskosten1.1560,011.0280,01
Financiële kosten6.9340,097.2350,09
Resultaat na belastingen537.7646,87-8.244-0,11
Aantal aandelen uitgegeven* 78.301.314 78.301.314

In de tweede jaarhelft van het afgelopen boekjaar boekte KBC Ancora een winst na belastingen van 537,8 miljoen euro of 6,87 euro per aandeel. In dezelfde periode in het voorgaande boekjaar realiseerde KBC Ancora een verlies van 8,2 miljoen euro.

De opbrengsten bedroegen 545,9 miljoen euro.

KBC Ancora ontving 34,1 miljoen euro aan dividenden uit haar participatie in KBC Groep.

Daarnaast werden de resterende waardeverminderingen op de KBC Groep-aandelen volledig teruggenomen, wat resulteerde in een niet-recurrente opbrengst van 511,7 miljoen euro.

Op 30 juni 2021 bedroeg de IFRS-eigenvermogenswaarde 51,8 euro per KBC Groep-aandeel en bedroeg de beurskoers van het KBC Groep-aandeel 64,30 euro. Zowel de IFRS-eigenvermogenswaarde als de beurskoers noteren inmiddels gedurende geruime tijd boven de historische boekwaarde (46,44 euro per aandeel) van de KBC Groep-aandelen in portefeuille van KBC Ancora.

De Raad van Bestuur is dan ook van oordeel dat er per 30 juni 2021 geen reden meer is om de resterende waardeverminderingen op de KBC Groep-aandelen aan te houden. De boekwaarde van de KBC Groep-aandelen neemt daardoor toe van 39,84 euro naar (de historische boekwaarde van) 46,44 euro per aandeel.

In dezelfde periode van het voorgaande boekjaar ontving KBC Ancora geen dividenden uit haar participatie in KBC Groep en waren er ook geen niet-recurrente opbrengsten.

De kosten (8,1 miljoen euro) in de tweede jaarhelft, lagen 0,2 miljoen euro lager dan het jaar voordien en werden in hoofdzaak bepaald door het volgende:

  • de gebruikelijke werkingskosten bedroegen 1,2 miljoen euro, dit is 0,2 miljoen hoger in vergelijking met dezelfde periode in het voorgaande boekjaar. Van dit bedrag heeft 0,9 miljoen euro betrekking op kosten gemaakt in het kader van de kostendelende overeenkomst met Cera. De overige kosten bestonden onder meer uit de kosten inzake de beursnotering, de dividenduitkering en de statutaire bestuurder.
  • de kosten verbonden aan schulden bedroegen 6,9 miljoen euro. Dit is 0,3 miljoen euro minder dan in dezelfde periode van het voorgaande boekjaar, wat het gevolg is van de neerwaartse herziening (in 2020) van de rentevoet voor de bestaande (bullet)lening van 100 miljoen euro, die nog loopt tot mei 2027.

Balans per 30.06.2021

(in 000 euro)30.06.202130.06.202030.06.2019
BALANSTOTAAL3.664.3273.150.3093.089.448
Activa   
Vaste activa3.599.9793.088.2533.088.253
Financieel vast actief3.599.9793.088.2533.088.253
Vlottende activa64.34862.0571.195
Passiva   
Eigen vermogen3.319.7592.805.7372.744.889
Inbreng2.021.8712.021.8712.021.871
Wettelijke reserve101.65975.17572.132
Overige onbeschikbare reserves 1.136.257650.117650.117
Beschikbare reserves59.58857.8060
Overgedragen resultaat383767767
Schulden344.568344.573344.559
Schulden > 1 jaar243.000343.000343.000
Schulden < 1 jaar100.244198179
Overlopende rekeningen1.3241.3741.380

Op 30 juni 2021 bedroeg het balanstotaal 3,66 miljard euro. Dit is 514,0 miljoen meer dan het jaar voordien, wat in hoofdzaak het gevolg is van de hierboven beschreven terugname van de resterende waardeverminderingen op de KBC Groep-aandelen.

Het aantal KBC Groep-aandelen in portefeuille bleef het afgelopen boekjaar onveranderd. Op balansdatum heeft KBC Ancora 77.516.380 KBC Groep-aandelen in bezit. De boekwaarde van de KBC Groep-aandelen steeg door de terugname van de waardeverminderingen tot (de historische boekwaarde van) 46,44 euro per aandeel. De beurskoers van het KBC Groep-aandeel bedroeg op balansdatum 64,30 euro.

De schulden (344,6 miljoen euro, waarvan 343 miljoen euro financiële schulden) bleven nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van (de balansdatum van) het vorige boekjaar.

De vlottende activa (liquide middelen) stegen met 2,3 miljoen euro ten opzichte van het jaar voordien tot 64,3 miljoen euro.

Na toevoeging van het overgedragen resultaat van vorig boekjaar (0,8 miljoen euro), bedroeg het te bestemmen resultaat 530,4 miljoen euro, waarvan 511,7 miljoen euro niet recurrent resultaat. Aan de Algemene Vergadering van 29 oktober 2021 wordt de volgende resultaatsbestemming voorgesteld:

  • een toevoeging van 26,5 miljoen euro (5% van de winst van het boekjaar) aan de wettelijke reserve
  • een toevoeging van 486,1 miljoen euro aan de onbeschikbare reserves. Dit bedrag vertegenwoordigt 95% van het niet-recurrent resultaat naar aanleiding van de terugname van de waardeverminderingen. De overige 5% van het bedrag aan teruggenomen waardeverminderingen (25,6 miljoen euro) zit vervat in de toename van de wettelijke reserve
  • een toevoeging aan de beschikbare reserves van 1,8 miljoen euro. Dit bedrag vertegenwoordigt 10% van het recurrente resultaat, na aanleg van wettelijke reserve (5% ervan)
  • een dividend van 15,7 miljoen euro (0,20 euro per aandeel), dat op 10 juni 2021 als interim-dividend aan de aandeelhouders werd betaald. Dit bedrag vertegenwoordigt 90% van het voor uitkering vatbare recurrente resultaat, na aanleg van de wettelijke reserve.
  • overdracht van het saldo van 0,4 miljoen euro (0,005 euro per aandeel) naar het volgende boekjaar.

Toelichting bij de verwachte ontwikkeling voor het lopende boekjaar 2021/2022

Verwacht wordt dat de kosten binnen de kostendelende overeenkomst met Cera ca. 1,9 miljoen euro zullen bedragen. De totale interestlast voor boekjaar 2021/2022 wordt geraamd op ca. 13,2 miljoen euro. De overige werkingskosten worden geraamd op ca. 1,3 miljoen euro.

KBC Groep herbevestigde in haar persbericht van 5 augustus 2021 haar intentie om in het vierde kwartaal van 2021 een bijkomend brutodividend van 2,00 euro per aandeel uit te keren over boekjaar 2020. Daarnaast heeft KBC Groep de intentie om, conform haar dividendpolitiek, in november 2021 een interim-dividend van 1,00 euro per aandeel uit te keren en in mei 2022 een – later te bepalen – slotdividend over boekjaar 2021. De dividendpolitiek van KBC Groep bestaat er in om - behoudens uitzonderlijke of onvoorziene omstandigheden - een dividenduitkeringsratio (inclusief de coupon op de Additional Tier 1-instrumenten) na te streven van ten minste 50% van de geconsolideerde winst.

Behoudens uitzonderlijke omstandigheden, zal KBC Ancora haar dividendinkomsten in het lopende boekjaar in rekening brengen bij de bepaling van het interim-dividend dat ze in juni 2022 kan uitkeren, conform haar dividendpolitiek. Deze houdt in dat, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, 90% van het voor uitkering vatbare recurrente resultaat van het boekjaar (i.e. na correctie voor eventuele uitzonderlijke resultaten en na verplichte aanleg van de wettelijke reserve) als interim-dividend zal worden uitgekeerd.

Daarnaast zal KBC Ancora in de loop van boekjaar 2021/2022 de nodige voorbereidingen treffen en beslissingen nemen in het kader van de leningen (100 miljoen euro) die in mei 2022 op vervaldatum komen. De op dat ogenblik opgebouwde kaspositie zal – rekening houdend met de normale dividendpolitiek – in dit kader aangewend worden. Per 30 juni 2021 bedroeg de kaspositie 64,3 miljoen euro.

Informatie over de externe controle op de jaarlijkse boekhoudgegevens

De commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Kenneth Vermeire, heeft een oordeel zonder voorbehoud over de jaarrekening afgeleverd. Het ontwerppersbericht werd ook door de commissaris nagezien en bevat geen onmiskenbare inconsistenties met de jaarrekening.

        ---------------------------------

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Financiële kalender:

28 september 2021        Jaarverslag 2020/2021 beschikbaar en oproeping Algemene Vergadering

29 oktober 2021        Algemene Vergadering van Aandeelhouders

28 januari 2022        Halfjaarlijks financieel verslag (1H)

26 augustus 2022        Jaarlijks communiqué boekjaar 2021/2022

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.

KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans

tel.: +32 (0)16 27 96 72

e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be of mailbox@kbcancora.be

1         KBC Ancora rapporteert volgens de Belgische boekhoudnormen (Belgian GAAP).

2         Netto-schuld wordt hier gedefinieerd als het totaal van de schulden verminderd met het totaal van de activa exclusief de financiële vaste activa.

Write us

Find us at the office

Blotner- Kwas street no. 55, 39246 Canberra, Australia

Give us a ring

Dymon Rothfuss
+78 715 483 676
Mon - Fri, 10:00-22:00

Write us