Poprzednie nazwy funduszu

AXA Equity Active Asset Allocation;
AXA Selective Equity

Data pierwszej wyceny

05.07.2010

Minimalna pierwsza wpłata

100 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Wartość aktywów (na dzień 31.07.2021)

263,04 mln PLN

Częstotliwość wyceny

codzienna

Jednostka dywidendowa

Nie

Opłata manipulacyjna (MAX)

5,00%

Opłata stała za zarządzanie (MAX)

2,50%

Rzeczywista stała opłata za zarządzanie

2,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% wzrostu wartości jednostki ponad wysokość wskaźnika 95% STOXX Europe 600 (Net Return) EUR + 5% WIBOR 1Y

Zarządzający

Paweł Mizerski (od 05.07.2010)

Sebastian Liński (od 01.04.2014)

Grzegorz Parosa (od 01.04.2015)

Andrzej Nowak (od 01.04.2016)

Karol Paczuski (od 01.04.2016)

Rafał Grzeszyk (od 14.10.2020)

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka (SRRI)

Bardzo wysokie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz może inwestować od 70% do 100% aktywów w instrumenty udziałowe, do 40% w papiery dłużne i do 40% w instrumenty rynku pieniężnego. Do 70% aktywów mogą stanowić jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych. Do 100% aktywów funduszu mogą stanowić lokaty denominowane w walucie obcej. Fundusz lokuje aktywa w państwach Uni Europejskiej lub w państwach należących do OECD.

5/5

Fundusz spełnia wszystkie kryteria
Dobrych Praktyk Informacyjnych

Kryterium Ocena
Publikowanie składów portfeli

kryterium
niespełnione

kryterium
spełnione

Publikowanie danych o bilansie sprzedaży

kryterium
niespełnione

kryterium
spełnione

Prezentowanie struktury portfela

kryterium
niespełnione

kryterium
spełnione

Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku

kryterium
niespełnione

kryterium
spełnione

Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek

kryterium
niespełnione

kryterium
spełnione

4 12M

Ranking AOL 12M

31.07.2021

5 36M

Ranking AOL 36M

31.07.2021

Reklama

Wartość Wartość dla grupy Ocena
IR ?
Relacja zysku do ryzyka
0,82 od 0,00 do 1,02 bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry
Odchylenie standardowe ?
Zmienność wyników
5,50% od 2,38% do 9,11% bardzo wysoka
zmienność
1 2 3 4 niska zmienność
Wskaźnik Sharpe’a ?
Zmienność inwestycji
0,28 od -0,30 do 0,37 bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry

Write us

Find us at the office

Blotner- Kwas street no. 55, 39246 Canberra, Australia

Give us a ring

Dymon Rothfuss
+78 715 483 676
Mon - Fri, 10:00-22:00

Write us