วิธีการใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับการลงทุน

วิธีการขายกองทุน

1

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือก “ธุรกรรม”

2

ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

3

เลือก “ลงทุน”

4

เลือก “ซื้อขายกองทุน”

5

สามารถดูกองทุนที่เคยซื้อได้

6

รายละเอียดกองทุนที่เคยซื้อ

7

เลือก ขาย เมื่อต้องการขายกองทุนนี้

8

รายละเอียดผลการดำเนินงานย้อนหลัง

9

กรอกจำนวนหน่วยที่ต้องการขายและกดปุ่มต่อไป

10

กดปุ่มต่อไปเพื่อยืนยันการขายกองทุน

11

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับ e-Slip เพื่อเป็นหลักฐานการทำรายการ

วิดีโอแนะนำวิธีการขายกองทุน

Write us

Find us at the office

Blotner- Kwas street no. 55, 39246 Canberra, Australia

Give us a ring

Dymon Rothfuss
+78 715 483 676
Mon - Fri, 10:00-22:00

Write us